Trung tâm lưu trữ file MienTrung365.Net

Lưu trữ này miễn phí cho các thành viên MienTrung365.Net

Đăng nhập hệ thống bằng email và mật khẩu sử dụng trên hệ thống MienTrung365.Net

Mỗi thành viên được cung cấp 1000 MB dung lượng phục vụ cho việc lưu trữ

Hệ thống hiện có thành viên, 0 bytes dung lượng đã sử dụng và tiếp tục tăng

Việc lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu...có nội dung trái pháp luật Việt Nam là không được phép

Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung lưu trữ của mình

Lưu ý: Tài khoản đăng ký mới sẽ được kích hoạt sử dụng dịch vụ này trong vòng 24h.